Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTYTUCJA

Drukuj
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, zwane dalej szkołą, jest placówką
publiczną.
  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
  • programowej kształcenia ogólnego;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Mickiewicza 11 w Strzyżowie.
Organem prowadzącym jest Powiat Strzyżowski.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
Szkoła używa nazwy: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.
Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
Szkoła jest jednostką budżetową.

Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie.

Szkoła opracowała misję szkoły. Stanowi ona integralną cześć oferty edukacyjnej,
a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

Misja szkoły

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdego będziemy nieustannie wspierać w jego
intelektualnym, psychicznym, społecznym i duchowym rozwoju. Każdemu będziemy
pomagać, aby mógł osiągnąć sukces.